Salta al contingut principal

Model 235 Declaració d'informació d'actualització de mecanismes transfronterers comercialitzables

Dades Generals

Denominació

Model 235 Declaració d'informació d'actualització de mecanismes transfronterers comercialitzables

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El model 235 ha de presentar-se pels intermediaris (art. 48 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs) per declarar les dades actualitzades dels mecanismes transfronterers comercialitzables, és a dir, dels mecanismes transfronterers dissenyats, comercialitzats, executables o llocs a disposició per a la seva execució sense necessitat d'adaptació substancial, sempre que hagin estat declarats amb anterioritat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Web service.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ordre HAC/342/2021, de 12 d'abril,

per la qual s'aprova el model 234 de "Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal", el model 235 de "Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables" i el model 236 de "Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal" (BOE, 13-abril-2021).