Salta al contingut principal

Model 236 Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers

Dades Generals

Denominació

Model 236 Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova declaració informativa sobre Informació de la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers de planificació fiscal a què es refereix l'apartat 1.c) de la Disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Es complirà aquesta obligació amb la presentació del model 236.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Seu electrònica de l'Agència Tributària i web service

Fases del procediment/servei

Una vegada presentada la declaració no hi ha fases de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden HAC/342/2021, de 12 de abril,

por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal" (BOE, 13-abril-2021).