Saltar al contingut principal

Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registre

Dades Generals

Denominació

Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registre

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

En matèria de facturació i llibres registres es podrà autoritzar:- La no emissió de factures a fi d'evitar la pertorbació de determinades activitats empresarials.- L'expedició de tiquets en lloc de factures.- L'emissió de factures simplificades.- Modificació dels requisits de les anotacions registrals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud anteriorment a l'emissió de les factures o a la realització de les anotacions en relació amb les quals se sol·licita l'autorització.

Fases del procediment/servei

Inici.Presentació de la sol·licitud.

Tramitació.Tràmit d'audiència, en els supòsits de denegació.

Acabament.Amb resolució expressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica