Salta al contingut principal

Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius

Dades Generals

Denominació

Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'entitat interessada sol·licita autorització per complir les obligacions formals referents a l'impost sobre el valor afegit, en concret la presentació de declaracions, en relació amb determinats subjectes passius d'escassa entitat, que realitzan una mateixa activitat a favor de la sol·licitant.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud indicant l'activitat realitzada pels subjectes passius respecte dels quals presentarà la declaració d'IVA, i llistat dels mateixos, especificant, la contraprestació dels serveis de col·laboració i quotes d'IVA de l'últim exercici.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud.

Tramitació. Existeix tràmit d'audiència si la proposta és desestimatòria.

Terminació amb resolució expressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica