Salta al contingut principal

Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Dades Generals

Denominació

Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els subjectes passius que tributin pel Règim especial de béns usats podran sol·licitar l'aplicació del marge de benefici global per a la determinació de la base imposable, per això presentaran la sol·licitud acreditant que tenen especials dificultats per aplicar la modalitat de determinació de la Base Imposable pel marge de benefici de cada operació a causa de l'elevat nombre d'operacions realitzades i el reduït preu dels béns.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Acreditació de què existeixen especials dificultats per aplicar la modalitat de determinació de la BI pel marge de benefici de cada operació a causa de l'elevat nombre d'operacions realitzades i el reduït preu dels béns.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud

Tramitació. Existeix tràmit d'audiència si la proposta és desestimatòria.

Terminació amb resolució expressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica