Saltar al contingut principal

Model 341.IVA.Reintegrament de compensacions en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Dades Generals

Denominació

Model 341.IVA.Reintegrament de compensacions en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació per part de l'obligat tributari sotmès al règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca del model 341 de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Model 341, de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació per l'obligat tributari del model 341, de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.L'esmentada presentació s'efectuarà en els vint primers dies naturals d'abril, juliol i octubre de cada any, respecte del trimestre natural anterior, mentre que la corresponent al quart trimestre s'efectuarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any natural posterior.

Tramitació.Comprovació per part de l'Administració tributària de la procedència del reintegrament sol·licitat.

Acabament.El procediment pot acabar d'alguna de les tres maneres següents:1.Acord de reconeixement del reintegrament sol·licitat (amb abonament de l'interès de demora si han transcorregut més de sis mesos des de l'acabament del termini per presentar el corresponent model 341).2.Caducitat del procediment per paralització del mateix imputable a l'interessat per període superior a tres mesos.3.Inici d'un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre EHA/3212/2004, de 30 de setembre,

per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per internet de les declaració corresponents als models 308, 309, 341, 370, 371, 430 i 480.(BOE 8-octubre-2004).

Normativa Bàsica

ORDRE de 15 de desembre de 2000 per la que s'aprova el model 341 en pessetes i en euros, de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura,

ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit.(BOE 18-desembre-2000)