Salta al contingut principal

Reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA del 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda

Dades Generals

Denominació

Reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA del 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objecte el reconeixement previ del dret de l'adquirent a l'aplicació del tipus reduït d'impost sobre el valor afegit del 4% en les entregues o adquisicions intracomunitàries de vehicles destinats a ser utilitzats com a autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes, bé directament o prèvia la seva adaptació, així com els vehicles de motor que, prèvia adaptació o no, hagin de transportar habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, independentment de qui sigui el conductor dels mateixos.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació que acrediti que la destinació del vehicle és el transport habitual de la persona amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda.

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de part, mitjançant sol·licitud subscrita tant per l'adquirent com per la persona amb discapacitat, sempre que sigui diferent de l'adquirent (Formulari 04). Haurà d'acreditar-se la discapacitat o la mobilitat reduïda i que la destinació del vehicle és el transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda

Tramitació: Si es compleixen els requisits s'emetrà acord d'acceptació provisional, que permet l'adquisició del vehicle aplicant el tipus del 4%. Posteriorment, el venedor del vehicle a través d'Internet, o el propi sol·licitant personant-se en les oficines de l'Administració, hauran de comunicar les dades corresponents a l'adquisició del vehicle. Si no són correctes, s'emetrà proposta de resolució denegatòria concedint tràmit d'audiència a l'interessat.

Terminació: De ser correctes, s'expedirà un acord de reconeixement definitiu del dret a l'aplicació del tipus del 4%. Els subjectes passius que realitzin les entregues de vehicles per al transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda només podran aplicar el tipus impositiu reduït quan l'adquirent acrediti el seu dret mitjançant el document en el que consti el pertinent acord de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el qual haurà de conservar-se durant el termini de prescripció.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica