Saltar al contingut principal

IVA.Reconeixement d'un règim de deducció comuna al conjunt de sectors diferenciats.

Dades Generals

Denominació

IVA.Reconeixement d'un règim de deducció comuna al conjunt de sectors diferenciats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud per part de l'obligat tributari de l'aplicació d'un règim de deducció de les quotes suportades de l'Impost sobre el Valor Afegit comú per als sectors diferenciats compresos a l'article 9.1º.c).a’) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (aquells en els quals les activitats econòmiques realitzades i els règims de deducció aplicables siguin diferents).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentación

Sol·licitud per part de l'obligat tributari d'aplicació d'un règim de deducció comuna per als sectors diferenciats compresos a l'article 9.1º.c)a’) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Fases del procediment/servei

Inici:Sol·licitud presentada per l'obligat tributari instant l'aplicació d'un règim de deducció comuna per als sectors diferenciats compresos a l'article 9.1º.c).a’) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que són aquells en els quals es presentin les dues següents circumstàncies:a) Activitats econòmiques que tinguin assignats grups diferents en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.b) Percentatges de deducció que difereixin en més de 50 punts percentuals.

Tramitació:Comprovació per part de l'Administració tributària de l'existència dels sectors diferenciats previstos a l'article 9.1º.c).a’) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Acabament:Resolució expressa per part de l'AEAT de la sol·licitud presentada per l'obligat tributari.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica