Saltar al contingut principal

Model 05.Reconeixement previ de determinats supòsits de no subjecció, exempció o reducció en l'Impost de Matriculació.

Dades Generals

Denominació

Model 05.Reconeixement previ de determinats supòsits de no subjecció, exempció o reducció en l'Impost de Matriculació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació per part de l'obligat tributari del model 05 de sol·licitud d'aplicació en l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport dels supòsits de no subjecció, exempció i reducció de la base imposable que requereixen el reconeixement previ de l'Administració tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'Agència Tributària (només per a persones físiques, quan la presentació es realitzi en paper imprès generat mitjançant el servei d'impressió desenvolupat per l'Agència Tributària).

Per Internet, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentación

La que procedeixi en cada supòsit segons l'establert a l'Annex II de l'Ordre HAC/171/2021, de 25 de febrer (BOE 27/02/2021), que aprova aquest model. Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació per part de l'obligat tributari del model 05 de sol·licitud d'aplicació en l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transports dels supòsits de no subjecció, exempció i reducció de la base imposable que requereixen el reconeixement previ de l'Administració tributària.L'esmentada presentació s'haurà d'efectuar abans de la matriculació definitiva del mitjà de transport, no podent, en cap cas, procedir-se a matricular definitivament el mateix fins que no s'hagi produït el reconeixement del benefici fiscal.

Tramitació.Comprovació per part de l'Administració tributària del compliment dels requisits necessaris per al reconeixement de la no-subjecció, exempció o reducció de la base imposable sol·licitada.Els òrgans gestors podran requerir la presentació de qualsevol documentació que hagi d'obrar en poder del sol·licitant, així com efectuar comprovacions dels vehicles per constatar l'adequació dels mateixos a la seva destinació o finalitat.Quan la proposta de resolució vagi a ser denegatòria, se li notificarà a l'obligat tributari perquè pugui efectuar al·legacions en un termini de deu dies.

Acabament.Resolució per la qual es reconegui o es denegui la no-subjecció, exempció o reducció de la base imposable sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/171/2021, de 25 de febrer,

    per la qual s'aprova el model 05, "Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de la base imposable", i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació (BOE 27-febrer-2021).

  • Ordre HFP/1395/2021, de 9 de desembre,

    per la que es modifiquen l'Ordre EHA/3851/2007, de 26 de desembre, per la que s'aprova el model 576 d'autoliquidació de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, i el model 06 de declaració de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, l'Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el model 347 de Declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària, i l'Ordre HAC/171/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova el model 05, "Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de la base imposable", i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació (BOE 14-desembre-2021).