Saltar al contingut principal

IRPF.Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics.

Dades Generals

Denominació

IRPF.Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és comprovar el compliment dels requisits establerts reglamentàriament per considerar exempts de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques els premis literaris, artístics o científics rellevants.Tindran la consideració de premis literaris, artístics o científics rellevants, la concessió de béns o drets a una o diverses persones, sense contraprestació, en recompensa o reconeixement al valor d'obres literàries, artístiques o científiques, així com al mèrit de la seva activitat o tasca, en general, en tals matèries.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

La documentació que acompanyarà l'escrit de sol·licitud serà diferent si són Premis convocats a Espanya o són Premis convocats a l'estranger o per Organismes Internacionals.

Fases del procediment/servei

Inici:a instància de part.La declaració d'exempció haurà de ser sol·licitada, amb aportació de la documentació pertinent, per:a. La persona o entitat convocant del premi, amb caràcter general.b. La persona premiada, quan es tracti de premis convocats a l'estranger o per Organitzacions Internacionals.La sol·licitud s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la concessió del premi o, en el supòsit de la lletra b) anterior, abans de l'inici del període reglamentari de declaració de l'exercici en què s'hagués obtingut.

Tramitació:per a la resolució de l'expedient, podrà sol·licitar-se informe del Departament ministerial competent per raó de la matèria o, en el seu cas, de l'òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes.

Resolució:Concessió o desestimació de l'exempció.La declaració d'exempció tindrà validesa per a successives convocatòries sempre que aquestes no modifiquin els termes que haguessin estat presos en consideració a efectes de concedir l'exempció.Declarada l'exempció del premi, la persona o Entitat convocant del mateix, quan l'esmentada persona o entitat hagi estat la sol·licitant de l'exempció, vindrà obligada a comunicar a l'Administració tributària, dins del mes següent al de concessió, la data d'aquesta, el premi concedit i les dades identificadores de qui hagin resultat beneficiats pels mateixos.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Director del Departament de Gestió Tributària.

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica