Saltar al contingut principal

Comprovacions fiscals.Comprovació de valors.

Dades Generals

Denominació

Comprovacions fiscals.Comprovació de valors.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és comprovar el valor de les rendes, productes, béns i altres elements determinants de l'obligació tributària, per algun dels mitjans previstos a l'article 57 de la Llei General Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici:d'ofici, mitjançant comunicació de l'Administració o, quan s'expliqui amb prou dades, mitjançant la notificació conjunta de les propostes de liquidació i valoració.

Tramitació:si el valor determinat per l'Administració Tributària és diferent al declarat per l'obligat tributari, l'Administració Tributària, al temps de notificar la proposta de regularització, amb termini d'al·legacions, comunicarà la proposta de valoració degudament motivada, amb indicació dels mitjans i criteris fets servir.

Acabament:a) Resolució expressa.Transcorregut el termini d'al·legacions, l'Administració notificarà la regularització que sigui procedent, a la qual s'acompanyarà la valoració realitzada.b) Caducitat.Els obligats tributaris no podran interposar recurs o reclamació independent contra la valoració, però podran promoure la taxació pericial contradictòria o plantejar qualsevol qüestió relativa a la valoració en ocasió dels recursos o reclamacions que, en el seu cas, interposin contra l'acte de regularització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 57, 97 a 116, 134.(BOE 18-desembre-2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 87 a 115 i 157 a 160.(BOE 5-setembre-2007)