Salta al contingut principal

Model 140. IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud de l'abonament anticipat i comunicació de variacions.

Dades Generals

Denominació

Model 140. IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud de l'abonament anticipat i comunicació de variacions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment objecte del qual és sol·licitar l'abonament anticipat mensual de la deducció per maternitat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Telefónica

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Documentació

Model 140

Fases del procediment/servei

Inici: la sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del model 140.

Tramitació: en determinats supòsits, l'AEAT requerirà al sol·licitant l'aportació de determinats documents justificatius.

Terminació: l'AEAT a la vista de la sol·licitud rebuda i de les dades que consten en poder seu, abonarà d'ofici de forma anticipada i a compte, l'import de la deducció per maternitat. En cas que no fos procedent l'abonament anticipat de la deducció, notificarà tal circumstància al contribuent amb expressió de les causes que motiven la denegació o es realitzarà Resolució expressa en el supòsit de denegació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero,

    por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado (BOE 29-02-2020).

  • Orden HFP/1336/2022, de 28 de diciembre,

    por la que se modifica la Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado y otra normativa tributaria.

Normativa de tramitació

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).