Salta al contingut principal

Taxació pericial contradictòria de Gestió Tributària

Dades Generals

Denominació

Taxació pericial contradictòria de Gestió Tributària

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Obtenció d'una valoració en correcció dels mitjans de comprovació de valors de l'article 57 LGT

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de taxació pericial contradictòria.

Fases del procediment/servei

Inici: sol·licitud de taxació pericial contradictòria.

Tramitació: remissió de la relació de béns i drets al pèrit de l'Administració perquè dicti una valoració si la comprovació de valors no s'ha fet amb dictamen de pèrit. Es notifica a l'obligat la valoració del pèrit de l'Administració i se li concedeixen 10 dies perquè nom pèrit. S'entrega al pèrit de l'obligat la relació de béns i drets i se li concedeix un mes per formular el full d'apreuament. Es designa pèrit tercer. Una vegada acceptat el nomenament se li entrega la relació de béns i drets i els fulls d'apreuament dels dos pèrits anteriors perquè en un mes confirmi alguna d'aquestes valoracions o realitzi una nova.

Terminació: - Amb l'entrega de la valoració pel pèrit tercer. - Pel desistiment de l'obligat posat de manifest per la falta de nomenament del seu pèrit o per la falta d'entrega de la valoració per aquest en el termini d'un mes, en ambdós casos. - Per no ser necessari nomenar al pèrit tercer per ser la diferència entre el valor determinat pel pèrit de l'Administració i la taxació practicada pel pèrit de l'obligat tributari, en valors absoluts, igual o inferior a 120.000 euros i al 10 per cent de la taxació del pèrit de l'obligat. - Per manca de dipòsit dels honoraris per l'Administració o per l'obligat. - Per caducitat, si s’escau la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat.

Execució: l'Administració dicta una liquidació que pren com a base la valoració que correspongui en cada cas i la notifica en un mes.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

No procedeix

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    general tributària. Article 135. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Articles 161 i 162. (BOE 5-septiembre-2007)