Salta al contingut principal

IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats.

Dades Generals

Denominació

IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impost sobre societats. En cada Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària s'emporta un índex d'entitats en el que són objecte d'inscripció les entitats amb domicili fiscal dins el seu àmbit territorial, a excepció de les entitats exemptes. Es podrà acordar la baixa provisional en aquest índex de les entitats en les que concorri alguna de les següents circumstàncies: Que els dèbits tributaris de l'entitat amb la Hisenda Pública de l'Estat siguin declarats fallits de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Recaptació, que l'entitat no hagi presentat la declaració de l'impost sobre societats corresponent a tres períodes impositius consecutius, o quan s'acordi la baixa provisional en l'índex d'entitats, es podrà donar de baixa, a més, a l'obligat tributari en els Registres d'Operadors Intracomunitaris i de Devolució Mensual.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'entitat pot presentar les declaracions omeses.

Fases del procediment/servei

Inici: d'ofici, mitjançant requeriment.

Tramitació: l'interessat podrà atendre el requeriment notificat i efectuar les al·legacions que estimi convenients.

Resolució: Acord de baixa provisional o estimació de les al·legacions. L'acord de baixa provisional serà notificat al Registre Públic corresponent, que estendrà en el full obert a l'entitat afectada una nota marginal en la que es farà constar que, d'ara endavant, no podrà realitzar-se cap inscripció que a aquella concerneixi sense presentació de certificació d'alta en l'índex d'entitats. L'acord de baixa provisional no eximeix a l'entitat afectada de cap de les obligacions tributàries que li poguessin incumbir. Quan s'hagués dictat acord de baixa provisional per no haver presentat la declaració de l'impost sobre societats durant tres períodes impositius consecutius i, posteriorment, l'entitat presentés les declaracions omeses, l'òrgan competent de l'AEAT acordarà la rehabilitació de la inscripció en l'índex i remetrà l'acord al Registre Públic en el que s'hagués estès la nota marginal corresponent per a la cancel·lació de la mateixa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica