Saltar al contingut principal

Revocació d'actes de Gestió Tributària

Dades Generals

Denominació

Revocació d'actes de Gestió Tributària

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment especial de revisió, a través del qual l'Administració tributària pot revocar els seus actes en benefici dels interessats, en tres supòsits:1.Quan s'estimi que infringeixen manifestament la llei.2.Quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l'acte dictat.3.Quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió als interessats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

No té, en iniciar-se d'ofici.

Documentación

El procediment s'inicia d'ofici.

Fases del procediment/servei

Inici:El procediment s'iniciarà exclusivament d'ofici, sense prejudici que els interessats puguin promoure la seva iniciació mitjançant escrit dirigit a l'òrgan que va dictar l'acte.

Tramitació:L'òrgan que va dictar l'acte haurà de remetre còpia de l'expedient, acompanyant un informe sobre els antecedents rellevants i la procedència de la revocació.Es concedirà audiència als interessats per un termini de 15 dies.Se sol·licitarà informe a l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre la procedència de la revocació.

Acabament:Acord del Director del Departament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària competent del qual depengui l'òrgan que va dictar l'acte.Si l'acte es va dictar per un Director de Departament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, serà competent el seu superior jeràrquic inmediato.También podrà acabar per caducitat.No es podrà acordar la revocació dels actes sobre els quals hagi recaigut resolució economicoadministrativa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributaria(Director del Departament corresponent o superior jeràrquic immediat si l'acte es va dictar per un Director de Departament)

Recursos

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica