Saltar al contingut principal

Rectificació d'errors d'actes de Gestió Tributària.

Dades Generals

Denominació

Rectificació d'errors d'actes de Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és la rectificació, en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de l'interessat, per l'òrgan que hagués dictat l'acte, dels errors materials, de fet o aritmètics detectats en el mateix, sempre que no hagués transcorregut el termini de prescripció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa - Ciutadà

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud (a instància de part)

Fases del procediment/servei

Inici:D'ofici (per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic) o a instància de part.Si el procediment s'hagués iniciat d'ofici, juntament amb l'acord d'iniciació es notificarà la proposta de rectificació perquè l'interessat pugui formular al·legacions en el termini de 15 dies.

Tramitació:Quan el procediment s'hagués iniciat a instàncies de l'interessat, l'Administració podrà resoldre directament el que sigui procedent quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que els presentats per l'interessat.En el cas contrari, haurà de notificar la proposta de resolució perquè l'interessat pugui al·legar el que convingui al seu dret en el termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà al de la notificació de la proposta.

Acabament:Resolució acordant la rectificació o desestimant la mateixa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2001, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es regula la presentació per via telemàtica de recursos de reposició i altres sol·licituds de caràcter tributari.(BOE 28-desembre-2001)

Normativa Bàsica