Salta al contingut principal

Reclamació economicoadministrativa contra actes de Gestió Tributària

Dades Generals

Denominació

Reclamació economicoadministrativa contra actes de Gestió Tributària

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment de revisió resolt pels Tribunals Econòmic – Administratius, òrgans independents de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Correspon a l'òrgan de l'Agència Tributària que hagi dictat l'acte reclamable rebre l'escrit d'interposició de la reclamació economicoadministrativa en única o primera instància i remetre-ho juntament amb l'expedient en el termini d'un mes, podent acompanyar l'expedient d'un informe. Si l'escrit d'interposició a més inclou les al·legacions, l'òrgan que va dictar l'acte pot anul·lar parcial o totalment l'acte impugnat dins el termini d'un mes per remetre l'expedient al Tribunal Econòmic – Administratiu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. (Obligatòria la presentació per la Seu electrònica si el reclamant està obligat a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions).

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Escrit d'interposició, a què s'adjuntarà còpia de l'acte que s'impugna, així com les proves que s'estimin pertinents.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la reclamació davant l'òrgan que va dictar l'acte. Quan la reclamació inclogui al·legacions aquest Òrgan, pot anul·lar l'acte administratiu abans d'enviar l'expedient al Tribunal.

Tramitació: Enviament de l'expedient i la reclamació al Tribunal Economicoadministratiu i tramitació de la resolució pel Tribunal. El Tribunal Economicoadministratiu posarà de manifest l'expedient als interessats durant el termini d'un mes, perquè durant aquest termini presentin l'escrit d'al·legacions (si no haguessin formulat al·legacions en l'escrit d'interposició de la reclamació) amb aportació de les proves oportunes. Si la tramitació de la reclamació es realitza pel procediment abreujat, la posada de manifest de l'expedient es realitzarà per l'òrgan que va dictar l'acte impugnat durant el termini d'interposició de la reclamació. El Tribunal Economicoadministratiu podrà sol·licitar informe a l'òrgan que va dictar l'acte impugnat. Es practicaran les proves testificals, pericials i les consistents en declaració de part que siguin relatives a fets rellevants.

Terminació: Per renúncia al dret en què la reclamació es fonamenti, per desistiment de la petició o instància, per caducitat d'aquesta, per satisfacció extraprocessal de les pretensions del recurrent, o per resolució dictada pel tribunal econòmic - Administratiu competent, que podrà ser estimatòria, desestimatòria o declarar la inadmissibilitat. El termini de resolució és de sis mesos en el supòsit de procediment abreujat (regulat en els articles 245-248 de la llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària) i del recurs extraordinari de revisió (article 244 de la LGT), i d'un any en els supòsits del procediment en única o primera instància (articles 235-240 de la Llei general tributària) i del recurs d'alçada ordinari (article 241 de la Llei general tributària),

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Tribunals Economicoadministratius.

Recursos

Recurs extraordinari de revisió, en el termini de tres mesos contra els actes ferms de l'Administració tributària i contra les resolucions fermes dels òrgans economicoadministratius quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 244 de la Llei 58/2003.

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Recurs d'anul·lació en els casos exclusius previstos legalment (article 241 bis de la Llei 58/2003, General Tributària), davant el mateix òrgan economicoadministratiu en el termini de 15 dies des de la notificació.

Recurs d'alçada ordinari contra resolucions dictades en primera instància, davant el Tribunal Economicoadministratiu Central en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de les resolucions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Normativa de tramitació

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre,

por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE 16-octubre-2009)