Salta al contingut principal

Liquidació de recàrrecs per presentació fora de termini de declaracions i autoliquidacions

Dades Generals

Denominació

Liquidació de recàrrecs per presentació fora de termini de declaracions i autoliquidacions

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a l'exigència dels recàrrecs per declaració extemporània, consistents en prestacions accessòries que han de satisfer els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d'autoliquidacions o declaracions fora de termini sense requeriment previ de l'Administració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Procediment inicidado d'Ofici.

Fases del procediment/servei

Inici. Proposta de liquidació

Tramitació. Comunicació del tràmit d'audiència

Terminació. En el seu cas, liquidació del recàrrec

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. Artículo 27. (BOE 18-diciembre-2003)