Salta al contingut principal

Comprovació censal – Grans empreses.

Dades Generals

Denominació

Comprovació censal – Grans empreses.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seves declaracions censals, d'acord amb les dades comunicades o declarats pel propi obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies en les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

En les oficines d'assistència en matèria de registres.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'obligat podrà presentar declaració censal.

Fases del procediment/servei

Inici: mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració Tributària compti amb dades suficient per formular-la.

Tramitació: l'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per efectuar al·legacions. En la tramitació del procediment, l'Administració podrà realitzar actuacions de comprovació censal.

Terminació per alguna de les següents formes: Resolució, en què es rectifiquin les dades censals de l'obligat tributari. Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que sigui necessari dictar resolució expressa. Caducitat. Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte del procediment de rectificació de la situació censal.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini. Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)