Saltar al contingut principal

Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 en l'àmbit de competències de Gestió Tributària.

Dades Generals

Denominació

Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 en l'àmbit de competències de Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Sancionadora

Matèria

Sancionadora

Objecte

Procediment dirigit a analitzar la comissió d'una infracció administrativa, i a imposar, si resulta procedent, la sanció, que correspongui.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Oficines d'assistència en matèria de registres.

Fases del procediment/servei

Inici:el procediment s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent, quan existeixin indicis que s'ha produït un pagament en efectiu d'alguna operació en què hagi intervingut un empresari o professional per import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, o per import de 10.000 euros, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té la seva residència fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional i s'estimi que aquests fets poden ser sancionables.

Tramitació:els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució, es realitzaran d'ofici per l'òrgan que tramiti el procediment.Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici.Instruït el procediment, es formularà proposta de resolució en la qual es recolliran de forma motivada els fets, la seva qualificació jurídica i la infracció que aquells puguin constituir o la declaració, en el seu cas, d'inexistència d'infracció o responsabilitat.Es concretarà així mateix la sanció proposada.La proposta de resolució serà notificada a l'interessat.En l'esmentada proposta de resolució s'informarà de l'obertura del tràmit d'audiència (termini de deu dies hàbils següents a la data de notificació de la proposta).L'interessat podrà presentar davant de l'instructor les al·legacions que consideri oportunes i presentar els documents i informacions que estimin pertinents.Si no s'aporten nous documents o elements de prova, podrà dictar-se la resolució d'acord amb la proposta efectuada.S'indicarà, així mateix, a l'interessat que pot procedir al pagament de la sanció proposada abans de dictar-se resolució, el que implicarà l'acabament del procediment.

Acabament:el procediment acabarà per resolució de l'òrgan competent, caducitat o arxiu de les actuacions.Tanmateix, el procediment també podrà acabar, sense necessitat de resolució, pel pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució del procediment.En aquest cas el procediment es considerarà acabat el dia en què es realitzi el pagament.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

A) Si hi ha resolució expressa:recurs d'alçada.Termini:un mes explicat des de l'endemà a la notificació de la resolució, davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de l'òrgan competent per resoldre'l.B) Si es va pagar la sanció anteriorment a la notificació de la resolució, només recurs contenciós administratiu (no hi ha possibilitat de recurs en la via administrativa).Termini:dos mesos constats des de l'endemà a la realització del pagament.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 7/2012, de 29 d'octubre,

    de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE 30-octubre-2012).

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

    del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 02-octubre-2015)