Salta al contingut principal

Liquidació d'Interessos de demora de Gestió Tributària.

Dades Generals

Denominació

Liquidació d'Interessos de demora de Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a liquidar, quan escaigui, interessos de demora.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Oficines de correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici: el procediment s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent.

Tramitació: la proposta de liquidació serà notificada a l'interessat. Se li indicarà que s'obre el tràmit d'audiència i que dins els quinze dies hàbils següents a la data de notificació de la proposta l'interessat podrà presentar les al·legacions que consideri oportunes i presentar els documents i informacions que estimin pertinents, prèvia posada de manifest de l'expedient en aquell mateix lloc. Si no aporta nous documents o elements de prova, pot dictar-se la resolució d'acord amb la proposta.

Terminació: acord de liquidació o sobreseïment si per alguna raó no són procedents els interessos. Caducitat: quan es produeixi la paralització del procediment durant però de 6 mesos per causa imputable a l'Administració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. Art 26 (BOE 18 - diciembre- 2003)