Saltar al contingut principal

Liquidació d'Interessos de demora de Gestió Tributària.

Dades Generals

Denominació

Liquidació d'Interessos de demora de Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a liquidar, quan procedeixi, interessos de demora.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Oficines de correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici:el procediment s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent.

Tramitació:la proposta de liquidació serà notificada a l'interessat.Se li indicarà que s'obre el tràmit d'audiència i que dins dels quinze dies hàbils següents a la data de notificació de la proposta l'interessat podrà presentar les al·legacions que consideri oportunes i presentar els documents i informacions que estimin pertinents, prèvia posada de manifest de l'expedient en aquest mateix lloc.Si no aporta nous documents o elements de prova, pot dictar-se la resolució d'acord amb la proposta.

Acabament:acord de liquidació o sobreseïment si per alguna raó no són procedents els interessos.Caducitat:quan es produeixi la paralització del procediment durant mes de 6 mesos per causa imputable a l'Administració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària.Art 26 (BOE 18 - desembre- 2003)