Saltar al contingut principal

Procediment inspector de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (ONGT)

Dades Generals

Denominació

Procediment inspector de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (ONGT)

Tipus de procediment

Inspectora

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per al desenvolupament de les actuacions inspectores que en relació amb l'Impost sobre Successions i Donacions són competència de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici:comunicació d'Inici d'actuacions inspectores

Tramitació:a) Instrucció de l'expedient.b) Tràmit d'audiència.c) Firma d'actes.d) Al·legacions a les actes de disconformitat.

Acabament:Acte de liquidació.En actes de conformitat, si no hi ha liquidació expressa en el termini d'un mes des de la seva firma, l'acta es converteix en liquidació.En el cas d'actes amb acord, si no hi ha liquidació expressa en el termini de 10 dies des de la seva firma, l'acta es converteix en liquidació.Les actes de disconformitat sempre comporten acte de liquidació exprés.En el cas de comprovacions d'abast parcial, el contribuent pot demanar l'ampliació a general conforme al art.149 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i al 179 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat per RD 1065/2007, de 27 de juliol.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica