Salta al contingut principal

Model 381. IVA. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries relatives a les Forces Armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya.

Dades Generals

Denominació

Model 381. IVA. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries relatives a les Forces Armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries relatives a la Forces Armades de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, diferent d'Espanya.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Documentació requerida o que hagi d'aportar el sol·licitant o presentador, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre que aprova el model 381: factures, certificat de destinació

Fases del procediment/servei

Inici: presentació del model 381 de sol·licitud, juntament amb la documentació exigida.

Tramitació: el procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.

Terminació: resolució expressa

Formularis

Model 369 (tramitació electrònica)

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden HFP/645/2023, de 20 de junio,

    por la que se aprueba el modelo 381 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas por las fuerzas armadas de los Estados miembros de la Unión Europea afectadas a un esfuerzo en el ámbito de la política común de seguridad y defensa (art. 5.2 del reglamento aprobado por el Real Decreto 443/2023, de 13 de junio)" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de autoliquidaciones del IVA (BOE 22-junio-2023).

  • Artículo 22, apartados diez y once de la Ley 37/1992,

    de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 29-diciembre-1992):

Normativa de tramitació

Orden HFP/645/2023, de 20 de junio,

por la que se aprueba el modelo 381 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas por las fuerzas armadas de los Estados miembros de la Unión Europea afectadas a un esfuerzo en el ámbito de la política común de seguridad y defensa (art. 5.2 del reglamento aprobado por el Real Decreto 443/2023, de 13 de junio)" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de autoliquidaciones del IVA (BOE 22-junio-2023).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).