Saltar al contingut principal

Requeriment d'informació d'Inspecció.

Dades Generals

Denominació

Requeriment d'informació d'Inspecció.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs, mitjançant requeriment individualitzat de l'Administració, en el qual es poden sol·licitar tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb el compliment de les seves pròpies obligacions tributàries o deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici:Notificació del requeriment d'obtenció d'informació emès per l'Administració.

Tramitació:Valoració de la documentació aportada, i/o en el seu cas, emissió de les corresponents reiteracions al requeriment inicial per no haver estat atesa la sol·licitud inicial en la seva totalitat.

Acabament:Atenció completa del sol·licitat o en cas contrari amb el possible inici d'un procediment sancionador amb origen en la falta d'atenció al requerit.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 29, 93, 94 i 141.(BOE 18-desembre-2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 30, 55,56 i 57.(BOE 5-setembre-2007)