Saltar al contingut principal

Autoritzacions.Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes d'investigació científica i innovació tecnològica.

Dades Generals

Denominació

Autoritzacions.Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes d'investigació científica i innovació tecnològica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per la Inspecció de les despeses corresponents a activitats d'investigació científica i innovació tecnològica que es vagin a considerar susceptibles de gaudir de la deducció a què es refereix l'article 35 de la Llei de l'Impost.L'Administració tributària haurà d'aplicar la valoració de les despeses que resulti de la resolució durant el seu termini de vigència, sempre que no es modifiqui la legislació o variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van fundar l'esmentada valoración.El acord haurà d'indicar el termini de vigència de la valoració que no podrà ser superior a 3 anys.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servei

Inici:Sol·licitud presentada per interessat.

Tramitació:Per Equips o Unitats d'Inspecció, que podran obtenir del subjecte passiu quantes dades, informes, antecedents i justificants tinguin relació amb la sol·licitud.Tant l'Administració tributària com el sol·licitant podran sol·licitar o aportar informes pericials que versin sobre el contingut de la proposta de valoració.Així mateix, podran proposar la pràctica de les proves que estimin pertinents per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.

Acabament:S'haurà de dictar resolució motivada que podrà aprovar el pla proposat, desestimar-lo o aprovar un pla alternatiu formulat pel subjecte passiu en el curs del procediment.Si la resolució és aprovatòria contindrà la valoració realitzada per l'Administració tributària conforme a les normes de l'Impost sobre Societats, amb indicació de les despeses i activitats concretes a què es refereix, així com el mètode de valoració utilitzat amb indicació dels seus elements essencials.Serà competent per resoldre el procediment el Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

La resolució que es dicti no serà recurrible, sense perjudici dels recursos i reclamacions que puguin interposar-se contra els actes de liquidació que s'efectuïn com a conseqüència de l'aplicació dels valors establerts en la resolució.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica