Saltar al contingut principal

Autoritzacions.Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a efectes de la determinació del corresponent ingrés a compte de l'IRPF.

Dades Generals

Denominació

Autoritzacions.Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a efectes de la determinació del corresponent ingrés a compte de l'IRPF.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per l'Administració tributària dels rendiments del treball que se satisfacin en espècie, als exclusius efectes de determinar l'ingrés a compte corresponent.L'acord vincularà l'Administració tributària i els sol·licitants durant el seu termini de vigència, sempre que no es modifiqui la legislació o variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van fonamentar la valoració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servei

Inici:Sol·licitud presentada per interessat.

Tramitació:Per Equips o Unitats d'Inspecció, que podran requerir els sol·licitants quantes dades, informes, antecedents i justificants tinguin relació amb la proposta.Els sol·licitants podran , en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència, presentar les al·legacions i aportar els documents o justificants que estimin oportuns.Tant els sol·licitants com l'Administració podran proposar la pràctica de les proves que estimin pertinents.Igualment podran sol·licitar l'emissió d'informes pericials que versin sobre el contingut de la proposta de valoració.

Acabament:Haurà de dictar-se resolució motivada que podrà aprovar la proposta, desestimar-la o aprovar una altra proposta alternativa.Serà competent per resoldre el procediment el Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

La resolució que es dicti no serà recurrible, sense perjudici dels recursos i reclamacions que puguin interposar-se contra els actes de liquidació que s'efectuïn com a conseqüència de l'aplicació dels valors establerts en la resolució.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Reial Decret 439/2007, de 30 de març,

pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Disposició Addicional 2a. (BOE 31-març-2007)