Saltar al contingut principal

Procediment amistós competència de l'AEAT.

Dades Generals

Denominació

Procediment amistós competència de l'AEAT.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Després de la reforma del Reial Decret 1794/2008, de 3 de novembre, Reglament de Procediments Amistosos en matèria d'imposició directa, amb efectes a partir d'1 de gener de 2016, l'AEAT assumeix la condició d'autoritat competent en determinats procediments amistosos (article 2.b).En concret és competència de l'AEAT els procediments amistosos relatius als beneficis empresarials (habitualment, article 7) i a les empreses associades (habitualment, article 9) dels Convenis per evitar la Doble Imposició que resultin aplicables, ja s'hagi instat en virtut del Conveni per evitar la Doble Imposició respectiu o en virtut dels mecanismes de resolució d'aquells litigis a què es refereix la Directiva (UE) 2017/1852 del Consell, de 10 d'octubre de 2017, relativa als mecanismes de resolució de litigis fiscals a la Unió Europea, o quan la petició es basi en el Conveni d'Arbitratge europeu

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud de l'interessat acompanyada de la documentació corresponent.

Fases del procediment/servei

Inici:Sol·licitud presentada per l'interessat:amb el contingut mínim esmentat en l'apartat anterior.Comunicació d'inici per l'autoritat competent d'un altre Estat:es podrà requerir el contribuent espanyol interessat.

Tramitació.Òrgan competent:Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI), dins del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.El Cap de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional designarà a l'Equip o Unitat.L'Administració Tributària examinarà la sol·licitud juntament amb la documentació presentada.A aquests efectes, es podrà requerir als obligats tributaris perquè reparin, completin o aclareixin la sol·licitud, així com qualsevol informació addicional.En el termini de sis mesos des de la data de la recepció de la sol·licitud, o de la informació o documentació aportada arran del requeriment esmentat, es determinarà l'admissió o inadmissió de la sol·licitud, la qual cosa es notificarà a l'obligat tributari.En els casos de la Directiva o en què el conveni prevegi la creació d'una comissió consultiva i no s'hagi assolit un acord en el període establert en el mateix, l'obligat tributari podrà sol·licitar la seva constitució per les autoritats competents perquè adopti una decisió sobre les qüestions pendents.

Acabament:el procediment finalitzarà, normalment, per acord entre les autoritats competents, que es notificarà a l'obligat tributari per a la seva acceptació o rebuig.També hi ha l'acabament per desistiment.

Execució:una vegada que adquireixi fermesa l'acord, aquest serà comunicat en el termini d'un mes a l'Administració tributària espanyola competent per executar-lo.L'execució es realitzarà de conformitat a l'article 17 del Reglament de procediments amistosos.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

2 Any/s

Òrgan de resolució

ONFI/Departament d'inspecció financera i tributària.

Recursos

No podrà interposar-se cap recurs contra els acords d'acabament del procediment, sense perjudici dels recursos que siguin procedents contra l'acte o actes administratius que es dictin en aplicació dels esmentats acords.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica