Saltar al contingut principal

Aportació de documentació sol·licitada en visita d'Inspecció

Dades Generals

Denominació

Aportació de documentació sol·licitada en visita d'Inspecció

Tipus de procediment

Inspectora

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per aportar de forma telemàtica la documentació sol·licitada en el curs d'una visita de la Inspecció, dins del desenvolupament de les seves actuacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No existeixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 93, 97 a 116, 141,142, 145 (BOE 18-desembre-2003).

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 30, 166, 169 i 171 a 174.(BOE 5-setembre-2007)