Saltar al contingut principal

Verificació d'obligacions tributàries

Dades Generals

Denominació

Verificació d'obligacions tributàries

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificacion d'obligacions tindrà per objecte comprovar l'adequat compliment de les obligacions tributàries asi com els actes, elements i valoracions

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Presencial.en oficines de l'Agència Tributària.

Documentación

S'inicia d'ofici per l'Administració.En el cas de comprovacions d'abast parcial, el contribuent pot demanar l'ampliació a general.

Fases del procediment/servei

Inici:Personació de AEAT perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui possibles discrepàncies.

Tramitació:realització, en el seu cas, d'actuacions de comprovació del compliment d'obligacions..

Acabament:emissió d'informe o diligència.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

18 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Articles 3 a 15, 25,

    87 a 115 bis i 144 a 146 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat per RD 1065/2007, de 27 de juliol.(BOE 5-setembre-2007)

  • Llei 34/2015, de 21 de setembre,

    de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.(BOE, 22-setembre-2015)

  • Articles 97 a 116, 141,

    142, 145 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.(BOE 18-desembre-2003)