Saltar al contingut principal

Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant del Consell per a la Defensa del Contribuent

Dades Generals

Denominació

Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant del Consell per a la Defensa del Contribuent

Tipus de procediment

Revisió d'actes administratius i recursos

Matèria

Queixes i suggeriments

Objecte

Presentació de queixes que es produeixin per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat o de suggeriments per millorar la qualitat dels serveis, incrementar el rendiment o l'estalvi de la despesa pública, simplificar tràmits administratius o augmentar el grau de satisfacció de la societat en les seves relacions amb l'Administració tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Unitats receptores a les oficines amb competències tributàries obertes al públic dependents de la Secretaria d'Estat d'Hisenda.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'art. 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Escrit de remissió de la queixa o suggeriment acompanyant la documentació que el presentador estimi oportú.Les queixes requereixen identificació.Els suggeriments poden ser anònims.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de la queixa o suggeriment davant de la unitat receptora.

Tramitació:remissió a la unitat competent per tramitar la queixa segons l'àmbit territorial, remissió al servei responsable que afecti la queixa que ha de contestar directament al contribuent.El contribuent pot formular disconformitat amb la contestació.La disconformitat és contestada per la Presidència del Consell per a la Defensa del Contribuent.

Acabament:amb la contestació del Servei responsable si no hi ha disconformitat;si n'hi ha, amb la contestació de la Presidència del Consell per a la Defensa del Contribuent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

15 Dia/s natural/és

Òrgan de resolució

Consell per a la Defensa del Contribuent

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre,

pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.(BOE 4-desembre-2009)