Saltar al contingut principal

Altres procediments de Recaptació

Dades Generals

Denominació

Altres procediments de Recaptació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Creació un procediment genèric, que permeti als contribuents relacionar-se electrònicament amb l'AEAT en la tramitació d'aquells procediments que no comptin amb cap altre tràmit electrònic més específic, que permeti realitzar el que fins a l'entrada en vigor de les noves lleis 39/2015 i 40/2015 es venia fent de manera presencial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Documentació en poder de l'interessat, segons el tipus de tràmit que es tracti.

Fases del procediment/servei

En tractar-se d'un procediment genèric, les actuacions del qual probablement acabaran reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar fases de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

En tractar-se d'un procediment genèric, les actuacions del qual acabaran probablement reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica