Saltar al contingut principal

Devolució d'ingressos indeguts

Dades Generals

Denominació

Devolució d'ingressos indeguts

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment especial de cap revisió per al reconeixement del dret a la devolució quan s'hagi produït de les següents circumstàncies:a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.c) Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica

Oficines de Correus

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

A la sol·licitud s'adjuntaran els documents que acreditin el dret a la devolució, indicant el medi triat pel qual hagi de realitzar-se la devolució, d'entre els assenyalats per l'Administració competent.

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació de la sol·licitud o acord d'inici per l'òrgan competent.Quan el procediment s'iniciï d'ofici, es notificarà a l'interessat l'acord d'iniciació.Quan les dades en poder de l'Administració tributària siguin suficients per formular la proposta de resolució, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació de l'esmentada proposta.

Tramitació:Comprovació de les circumstàncies que determinin el dret a la devolució.La proposta de resolució es notifica concedint un termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions i els documents o justificants que s'estimin necessaris.Es pot prescindir d'aquest tràmit si la proposta és igual a la sol·licitada per l'obligat.

Resolució:L'òrgan competent per resoldre dictarà una resolució motivada en la qual, si procedeix, s'acordarà el dret a la devolució, es determinarà el titular del dret i l'import de la devolució.

Execució:devolució de la quantia reconeguda.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica