Saltar al contingut principal

Recaptació.Procediment de reembors del cost de les garanties.

Dades Generals

Denominació

Recaptació.Procediment de reembors del cost de les garanties.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a obtenir el reembors dels costos de garanties deixades per obtenir la suspensió de l'execució dels deutes impugnats o ajornats o fraccionades si l'esmentat acte o deute és posteriorment declarada improcedent

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servei

Inici:Sol·licitud formal de l'interessat, dirigida a l'òrgan competent per a la seva resolució –l'Administració que hagi dictat l'acte que hagi estat declarat improcedent- i esmena dels defectes formals de la sol·licitud.

Tramitació:Actuacions d'instrucció dirigides a realitzar les actuacions necessàries per comprovar la procedència del reembors que se sol·licita.

Acabament:Estimació, total o parcial, o desestimació.Execució:En cas de ser estimada la sol·licitud, suposa l'expedició de l'oportú manament de pagament a favor de la persona o entitat creditora, pel medi que resulti procedent:xec creuat o nominatiu o transferència bancària.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària o els òrgans o ens que van dictar l'acte declarat improcedent.

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Resolució de 14 de juny de 2022, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

  sobre organització, funcions i atribució de competències en l'àrea de recaptació (BOE 16-juny-2022).

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

  General Tributària.Article 33.(BOE 18-desembre-2003)

 • Reial Decret 520/2005, de 13 de maig,

  pel qual s'aprova el Reglament General de desenvolupament de la LGT en matèria de revisió en la via administrativa.Articles 72 a 79.(BOE 27-maig-2005)

 • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

  pel qual s'aprova el Reglament General d'actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.(BOE 5-setembre-2007)

 • Instrucció 4/2005, de 27 de juny, de la Direcció General de l'A.E.A.T. per la que es dicten instruccions amb relació a la declaració de la prescripció del dret a obtenir les devolucions d'ingressos de dret públic i el reembors del cost de les garanties la tramitació del qual correspongui a l'Agència (en la qual cosa no s'oposi a la normativa anterior).

 • Instrucció 2/2001, d'11 de juliol, del Director del Departament de Recaptació per la que es desenvolupa el procediment de reembors del cost de les garanties prestades per suspendre l'execució dels deutes tributaris (en la qual cosa no estigui expressament regulat ni s'oposi a la formativa anterior).