Salta al contingut principal

Situacions concursals

Dades Generals

Denominació

Situacions concursals

Tipus de procediment

Declaracions i comunicacions dels interessats

Matèria

Impostos

Objecte

Creació d'un nou servei per permetre la comunicació en situacions concursals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Aportar documentació del formulari normalitzat

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (BOE 7-mayo-2020):

Normativa de tramitación

Modificación del art. 627 de la Ley Concursal por Ley 16/2022, de 5 de septiembre,

de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (BOE 6-septiembre-2022):

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, dDe la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.(BOE, 29-diciembre-2009)