Saltar al contingut principal

Ajornament i fraccionament de deutes

Dades Generals

Denominació

Ajornament i fraccionament de deutes

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud, tramitació, resolució i notificació dels expeientes d'ajornament i fraccionament concedits a l'obligat al pagament quan la seva situació economicofinancera li impedeixi de forma transitòria d'efectuar el pagament en els terminis establerts.Els deutes, estiguin en període voluntari o executiu, podran ajornar-se o fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament, prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, d'efectuar el pagament en els terminis establerts.No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes tributaris l'exacció dels quals es realitzi per mitjà d'efectes timbrats.Tampoc no podran ajornar-se o fraccionar els deutes corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l'obligat a realitzar ingressos a compte, tret d'en els casos i condicions previstos en la normativa tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Entitats col·laboradores.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haurà d'acompanyar la documentació exigida.

Fases del procediment/servei

Inici:les sol·licituds d'ajornament o fraccionament es dirigiran a l'òrgan competent per a la seva tramitació dins dels terminis següents:a) Deutes que es trobin en període voluntari d'ingrés o de presentació de les corresponents autoliquidacions:dins del termini fixat per a l'ingrés a l'article 62.1, 2 i 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, o en la normativa específica.A aquests efectes, en el cas de deutes resultants d'autoliquidacions presentades anés de termini, només s'entendrà que la sol·licitud es presenta en període voluntari quan la sol·licitud d'ajornament o fraccionament es presenti juntament amb l'autoliquidació extemporània.b) Deutes que es trobin en període executiu:en qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns.A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haurà d'acompanyar:a) Compromís d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o de certificat d'assegurança de caució, o la documentació requerida, segons el tipus de garantia que s'ofereixi.b) En el seu cas, els documents que acreditin la representació i el lloc assenyalat a efectes de notificació.c) Els altres documents o justificants que estimi oportuns.En particular, s'haurà de justificar l'existència de dificultats economicofinanceres que li impedeixin de forma transitòria d'efectuar el pagament en el termini establert.d) Si el deute tributari l'ajornament del qual o fraccionament se sol·licita ha estat determinada mitjançant autoliquidació, el model oficial d'aquesta, degudament complimentat, tret que l'interessat no estigui obligat a presentar-lo per obrar ja en poder de l'Administració;en tal cas, assenyalarà el dia i procediment en què el va presentar.e) En el seu cas, sol·licitud de compensació durant la vigència de l'ajornament o fraccionament amb els crèdits que puguin reconèixer-se al seu favor durant el mateix període de temps sense perjudici del disposat a l'article 52.2, segon paràgraf.Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la normativa o no s'acompanyen els documents citats en els apartats anteriors, l'òrgan competent per a la tramitació de l'ajornament o fraccionament requerirà el sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies explicats a partir del següent al de la notificació del requeriment, repari el defecte o aporti els documents amb indicació que, en cas de no atendre el requeriment en el termini assenyalat, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més ni més tràmit.

Tramitació:L'òrgan competent per a la tramitació examinarà i avaluarà la falta de liquiditat i la capacitat per generar recursos i valorarà la suficiència i idoneïtat de les garanties, o, en cas de sol·licitud de dispensa de garantia, verificarà la concurrència de les condicions precises per obtenir-la.Durant la tramitació de la sol·licitud el deutor haurà d'efectuar el pagament del termini, fracció o fraccions proposats en aquella.

Acabament i execució:les resolucions que concedeixin ajornaments o fraccionaments de pagament especificaran el número de codi compte client, en el seu cas, i les dades identificatives de l'entitat de crèdit que hagi d'efectuar el càrrec en compte, els terminis de pagament i altres condicions de l'acord.La resolució podrà assenyalar terminis i condicions diferents dels sol·licitats.Per a le execució, si l'acord és incomplert s'iniciarà o continuarà el procediment executiu, en tot o en part del deute, depenent del moment de sol·licitud i de l'extensió de la garantia prestada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica