Salta al contingut principal

Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Dades Generals

Denominació

Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a l'acceptació del pagament en espècie amb béns del Patrimoni Històric Espanyol, oferts pel deutor a l'empara de l'art.60.2 de la LGT i de l'art.40 del RGR.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'obligat al pagament, acompanyada dels documents pertinents, ja sigui en període voluntari com en executiu.

Fases del procediment/servei

Inici: A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la valoració dels béns i l'informe sobre l'interès d'acceptar aquesta forma de pagament, emesos ambdós per l'òrgan competent del Ministeri de Cultura o per l'òrgan competent determinat per la normativa que autoritzi el pagament en espècie. En defecte dels esmentats informes haurà d'acompanyar-se el justificant d'haver-los sol·licitat. Si el deute tributari a què es refereix la sol·licitud de pagament en espècie ha estat determinada mitjançant autoliquidació, haurà d'adjuntar el model oficial d'aquesta, degudament emplenat, llevat que l'interessat no estigui obligat a presentar-ho per obrar ja en poder de l'Administració; en aquest cas, assenyalarà el dia i procediment en què el va presentar. Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits o no s'acompanyin els documents que s'assenyalen en l'apartat anterior, l'òrgan competent per a la tramitació requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment esmeni el defecte o aporteu els documents, amb indicació que, si així no ho fes, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.

Tramitació: La decisió s'adopta emès l'Informe de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de béns del Patrimoni Històric Espanyol del Ministeri de Cultura i Esport, que es qualifica legalment com Informe no vinculant.

Terminació: L'òrgan competent acordarà de manera motivada l'acceptació o no dels béns en pagament del deute. En l'àmbit de competències de l'Estat, la resolució haurà de ser adoptada pel Director del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. D'aquest acord d'acceptació o de denegació, es remetrà còpia al Ministeri de Cultura, o al que correspongui en funció del tipus del bé, i a la Direcció General del Patrimoni de l'Estat.Si es dictés acord d'acceptació, la seva eficàcia quedarà condicionada a l'entrega o posada a disposició dels béns oferts. Que es produeixi aquesta en la forma establerta en l'acord d'acceptació i en el termini establert en aquest Reglament, els efectes extintius del deute s'entendran produïts des de la data de la sol·licitud.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica