Saltar al contingut principal

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta

Dades Generals

Denominació

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Participació en els procediments d'alienació forçosa de béns o drets embargats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o aportats com a garantia davant de la mateixa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sobre tancat.Justificant de constitució de dipòsit.

Fases del procediment/servei

Primera licitació

Segona licitació, quan quedessin béns sense adjudicar i ho acordi la Mesa de Subhasta

Adjudicació directa.

Formalització de l'alienació forçosa i cancel·lació de càrregues.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica