Salta al contingut principal

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta

Dades Generals

Denominació

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Participació en els procediments d'alienació forçosa de béns o drets embargats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o aportats com a garantia davant la mateixa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sobre tancat. Justificant de constitució de dipòsit.

Fases del procediment/servei

Primera licitació

Segona licitació, quan quedessin béns sense adjudicar i l'acordi la Mesa de Subhasta

Adjudicació directa.

Formalització de l'alienació forçosa i cancel·lació de càrregues.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica