Salta al contingut principal

Reclamació economicoadministrativa contra actes de Recaptació

Dades Generals

Denominació

Reclamació economicoadministrativa contra actes de Recaptació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment de revisió resolt pels Tribunals Econòmic – Administratius, òrgans independents de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Correspon a l'òrgan de l'Agència Tributària que hagi dictat l'acte reclamable rebre l'escrit d'interposició de la reclamació economicoadministrativa en única o primera instància i remetre-ho juntament amb l'expedient en el termini d'un mes, podent acompanyar l'expedient d'un informe. Si l'escrit d'interposició a més inclou les al·legacions, l'òrgan que va dictar l'acte pot anul·lar parcial o totalment l'acte impugnat dins el termini d'un mes per remetre l'expedient al Tribunal Econòmic – Administratiu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Escrit d'interposició, a què s'adjuntarà còpia de l'acte que s'impugna, així com les proves que s'estimin pertinents.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la reclamació davant l'òrgan que va dictar l'acte. Quan la reclamació inclogui al·legacions aquest Òrgan, pot anul·lar l'acte administratiu abans d'enviar l'expedient al Tribunal.

Tramitació: Enviament de l'expedient i la reclamació al Tribunal Economicoadministratiu i tramitació de la resolució pel Tribunal. El Tribunal Economicoadministratiu posarà de manifest l'expedient als interessats durant el termini d'un mes, perquè durant aquest termini presentin l'escrit d'al·legacions (si no haguessin formulat al·legacions en l'escrit d'interposició de la reclamació) amb aportació de les proves oportunes. El Tribunal Economicoadministratiu podrà sol·licitar informe a l'òrgan que va dictar l'acte impugnat. Es practicaran les proves testificals, pericials i les consistents en declaració de part que siguin relatives a fets rellevants.

Terminació: Per renúncia al dret en què la reclamació es fonamenti, per desistiment de la petició o instància, per caducitat d'aquesta, per satisfacció extraprocessal de les pretensions del recurrent, o per resolució dictada pel Tribunal Economicoadministratiu competent, que podrà ser estimatòria, desestimatòria o declarar la inadmissibilitat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Any/s

Òrgan de resolució

Tribunals Economicoadministratius.

Recursos

Recurs potestatiu d'anul·lació en els casos exclusius previstos legalment (article 241 bis de la Llei 58/2003, General Tributària), davant el mateix òrgan economicoadministratiu en el termini de 15 dies des de la notificació. Previ al d'alçada ordinària.

Recurs d'alçada ordinari contra les resolucions dictades en primera instància, que s'interposa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de les resolucions (article 241 de la Llei 58/2003, General Tributària).

Recurs extraordinari de revisió, en el termini de tres mesos contra els actes ferms de l'Administració tributària i contra les resolucions fermes dels òrgans economicoadministratius quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 244 de la Llei 58/2003.

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Normativa de tramitació

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre,

por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE 16-octubre-2009)