Saltar al contingut principal

Revisió d'actes nuls de ple dret de Recaptació

Dades Generals

Denominació

Revisió d'actes nuls de ple dret de Recaptació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és declarar la nul·litat dels actes dictats en matèria tributària, que posen fi a la via administrativa o que no es recorrin en termini, en els següents supòsits:a) Que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.b) Que hagin estat dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.c) Que tinguin un contingut impossible.d) Que constitueixin infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta.e) Que es dictin prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat als òrgans col·legiats.f) Actes expressos o presumptes contraris a l'ordenació jurídica pels quals s'adquireixen facultats o drets mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició.g) Altres que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Quan el procediment s'iniciï a instàncies de l'interessat, es dirigirà escrit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.

Fases del procediment/servei

Inici:d'ofici, per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instàncies de l'interessat, mitjançant escrit dirigit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.L'inici d'ofici serà notificat a l'interessat.Es podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense necessitat d'obtenir dictamen de l'òrgan consultiu, quan l'acte no sigui ferm en la via administrativa o la sol·licitud no es basi en alguna de les causes de nul·litat assenyalades o manqui manifestament de fonament, així com en el supòsit que s'haguessin desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals.

Tramitació:Es donarà audiència per un termini de 15 dies a l'interessat i a les restants persones a les quals l'acte va reconèixer drets o els interessos de les quals van resultar afectats per l'acte, perquè puguin al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.Conclòs el tràmit d'audiència, es formularà proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.Sobre la proposta de resolució se sol·licitarà el dictamen del Consell d'Estat.La declaració de nul·litat requerirà el dictamen favorable del Consell d'Estat.

Acabament:Resolució adoptada pel Ministre d'Hisenda o l'òrgan en qui delegui.Caducitat.Desestimació per silenci administratiu si el procediment s'ha iniciat a instàncies de l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Any/s

Òrgan de resolució

Ministre d'Economia i Hisenda o òrgan en qui delegui

Recursos

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica