Saltar al contingut principal

Reclamacions prèvies a la via judicial, civil.

Dades Generals

Denominació

Reclamacions prèvies a la via judicial, civil.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

La reclamació en la via administrativa és requisit previ a l'exercici d'accions fundades en dret privat o laboral contra qualsevol Administració Pública, tret dels supòsits en què l'esmentat requisit estigui exceptuat per una disposició amb rang de llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentación

Qualsevol documentació en què fundi el seu dret el reclamant.

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació per part de l'interessat.Plantejada la reclamació prèvia s'interrompran els terminis per a l'exercici de les accions judicials, que tornaran a comptar-se a partir de la data que s'hagi practicat la notificació expressa de la resolució o, en el seu cas, des que s'entengui desestimada pel transcurs del termini.

Tramitació:En el cas de les reclamacions prèvies a la via civil, l'òrgan davant del qual s'hagi presentat la reclamació la remetrà en el termini de cinc dies a l'òrgan competent en unió de tots els antecedents de l'assumpte.L'òrgan competent per resoldre podrà ordenar que es completi l'expedient amb els antecedents, informes, documents i dades que resultin necessàries.

Acabament:Acord de l'òrgan competent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Interposició de l'acció judicial civil o laboral, de la qual el present procediment és requisit administratiu previ i preceptiu.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 40/2015, d'1 d'octubre,

de Règim Jurídic del Sector Públic