Saltar al contingut principal

Recursos Llei 39/2015 i Especials.

Dades Generals

Denominació

Recursos Llei 39/2015 i Especials.

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Contractació i Responsabilitat Patrimonial

Objecte

Recursos presentats davant dels acords dictats per l'Òrgan de Contractació, de Reposició, Contenciós Administratiu o Especial en matèria de contractació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Altres llocs contemplats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Documentación

Escrit presentat per l'interessat.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de l'interessat.

Tramitació:Audiència al recurrent i resta d'interessats.

Acabament:El procediment acabarà amb l'estimació en tot o en part, o amb desestimació.Els terminis de Resolució seran els següents:- Recursos Llei 39/2015:1 mes.- Recursos Especials:Reial Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic:15 dies hàbils.

Execució:actes i documents encaminats a donar compliment a la decisió de l'Òrgan de Contractació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Òrgans competents de l'AEAT.

Recursos

Recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Contenciós-Administratiu competent en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa).

Recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, amb caràcter potestatiu i en el termini de 15 dies hàbils, d'acord amb l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica