Salta al contingut principal

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució.

Dades Generals

Denominació

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud d'accés.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud d'accés.

Tramitació: Per l'òrgan que va tramitar l'expedient.

Terminació: Resolució de l'òrgan que va tramitar l'expedient.

Execució: Si els documents que formen l'expedient estan emmagatzemats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, es facilitaran l'accés a l'interessat per aquests mitjans. L'accés inclourà el dret a obtenir còpia. L'accés no s'estendrà a documents que afectin a interessos de tercers o a la intimitat de les persones, o que així el disposi la normativa vigent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 99.5. y 221. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 94. (BOE 5-septiembre-2007)