Saltar al contingut principal

Model 995.Cessió d'Informació Urbanística per Entitats Locals.

Dades Generals

Denominació

Model 995.Cessió d'Informació Urbanística per Entitats Locals.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació anual per part de les Entitats Locals de la declaració informativa model 995, que conté informació urbanística.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Declaració informativa model 995, a presentar per les Entitats Locals l'AEAT, contenint determinada informació de caràcter urbanístic.

Fases del procediment/servei

Inici:Enviament a l'AEAT per part de les Entitats Locals del model 995, que conté informació urbanística relativa a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a l'Impost sobre Béns Immobles de persones residents a l'estranger, als canvis en la classificació del terra, i a les Llicències d'Obra.L'esmentat model 995 s'envia a l'AEAT el mes de març de cada any, referint-se la informació que conté a l'any natural anterior.

Tramitació.Recepció del model 995 per part de l'AEAT.

Acabament.Incorporació de la informació continguda en els models 995 a les bases de dades de l'AEAT.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Conveni entre l'AEAT i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria de 15 d'abril de 2003.

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Article 94 i 95.(BOE 18-desembre-2003)

  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre,

    de Règim Jurídic del Sector Públic.Articles 140 a 142, 155 i disposició addicional 17a (BOE 02-10-2015).

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es crea la seu electrònica i es regulen els registres de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.(BOE 29-desembre-2009)