Salta al contingut principal

Model 995. Cessió d'informació urbanística per part d'entitats locals.

Dades Generals

Denominació

Model 995. Cessió d'informació urbanística per part d'entitats locals.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació anual per part de les Entitats Locals de la declaració informativa model 995, que conté informació urbanística.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Declaració informativa model 995, a presentar per les Entitats Locals a l'AEAT, contenint determinada informació de caràcter urbanístic.

Fases del procediment/servei

Inici: Enviament a l'AEAT per part de les Entitats Locals del model 995, que conté informació urbanística relativa a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a l'Impost sobre Béns Immobles de persones residents a l'estranger, als canvis en la classificació del sòl, i a les Llicències d'Obra. Aquest model 995 s'envia a l'AEAT el mes de març de cada any, referint-se la informació que conté a l'any natural anterior.

Tramitació. Recepció del model 995 per part de l'AEAT.

Terminació. Incorporació de la informació continguda en els models 995 a les bases de dades de l'AEAT.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Convenio entre la AEAT y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria de 15 de abril de 2003.

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículo 94 y 95. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Ley 40/2015, de 1 de octubre,

    de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículos 140 a 142, 155 y disposición adicional 17ª (BOE 02-10-2015).

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 29-diciembre-2009)