Salta al contingut principal

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent d'obligacions tributàries

Dades Generals

Denominació

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent d'obligacions tributàries

Tipus de procediment

Certificats

Matèria

Impostos

Objecte

Proporcionar de manera directa, telemàtica i immediata a les Administracions Públiques, certificats tributaris de terceres persones que precisin per a la tramitació de procediments administratius de la seva competència, sempre que aquesta cessió directa d'informació tributària compti amb el previ consentiment de l'obligat tributari o estigui prevista en una llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Emplenament de la sol·licitud en línia i enviament telemàtic.

Tramitació: Encreuament de les dades de la sol·licitud amb la base de dades de l'AEAT. Intervenció de funcionari només en casos en els que no sigui possible l'emissió del certificat mitjançant actuació administrativa automatitzada.

Terminació: Emissió del certificat telemàtic, mitjançant actuació automatitzada quan sigui possible o de forma diferida en cas de no ser possible l'emissió immediata. Una vegada emès el certificat, l'obligat tributari podrà manifestar la seva disconformitat amb qualsevol de les dades que formin part del seu contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la seva recepció, mitjançant un escrit en el que sol·liciti la modificació del certificat, a què s'adjuntaran els elements de prova que estimi convenients per acreditar la seva sol·licitud. Si s'estimés incorrecte el certificat expedit, es procedirà a l'emissió d'un nou en el termini de 10 dies. Si no es considerés procedent expedir un nou certificat es comunicarà a l'obligat tributari amb expressió dels motius que el fonamenten.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa bàsica