Salta al contingut principal

Gestió d'empleats públics.

Dades Generals

Denominació

Gestió d'empleats públics.

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Impostos

Objecte

Realització de tràmits per Internet en representació de terceres persones

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Acord de col·laboració

Fases del procediment/servei

Inici. Inscripció en el registre de funcionaris públics habilitats

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal de Admninistración Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa bàsica

  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica

  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics

  • Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007

  • Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Normativa de tramitació

  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica

  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

  • real Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007

  • Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària