Salta al contingut principal

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

Dades Generals

Denominació

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Recepció de sol·licituds d'informació i enviament a uns altres organismes públics

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici. Sol·licitud per via telemàtica de la informació per part de l'Administració Pública de què es tracti.

Tramitació. Si escau el subministrament d'informació, preparació d'aquesta.

Terminació. Posada a disposició de la documentació preparada.

Formularis

Tramitació electrònica

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica