Saltar al contingut principal

Requeriments extractes bancaris (norma 43)

Dades Generals

Denominació

Requeriments extractes bancaris (norma 43)

Tipus de procediment

Inspectora

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a l'intercanvi de fitxers (model 943) entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les entitats de crèdit, en l'àmbit de les obligacions d'informació a l'Administració tributària relatives a extractes normalitzats de comptes bancaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentación

Documentació sol·licitada a través de TGVI on line

Fases del procediment/servei

Inici:s'iniciarà per l'òrgan competent de l'Agència Tributària per emetre el requeriment d'informació.Mitjançant l'execució dels processos informàtics dissenyats a l'efecte, es procedirà a identificar els comptes, els seus titulars o autoritzats i els moviments que seran objecte del requeriment.Una vegada obtinguda l'esmentada informació, se seleccionaran l'entitat i sucursal de la mateixa on es trobin oberts els comptes a fi de procedir a emetre els requeriments corresponents.

Tramitació:Valoració de la documentació aportada, i/o en el seu cas, emissió de les corresponents reiteracions al requeriment inicial per no haver estat atesa la sol·licitud inicial en la seva totalitat.

Acabament:Atenció completa del sol·licitat o en cas contrari amb el possible inici d'un procediment sancionador amb origen en la falta d'atenció al requerit.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica