Saltar al contingut principal

Denúncia de pagaments en efectiu

Dades Generals

Denominació

Denúncia de pagaments en efectiu

Tipus de procediment

Suggeriments, Queixes, Denúncies i informació als ciutadans

Matèria

Impostos

Objecte

Posar en coneixement de l'Agència Tributària, identificant l'altra part, l'incompliment de la limitació als pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera (10.000 si el pagador és persona física que no actua com a empresari professional sense domicili fiscal a Espanya).Si es fa per un dels intervinents en l'operació dins dels tres mesos següents al pagament, s'estarà exempt de responsabilitat en la consegüent infracció.Tanmateix, la presentació simultània de denúncia per ambdós intervinents en l'operació no exonerarà de responsabilitat cap d'ells.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació de la denúncia pel denunciant.

Tramitació:Rebuda una denúncia, es remetrà a l'òrgan competent per realitzar les actuacions que poguessin ser procedents.

Acabament:- Arxiu de la denúncia quan es consideri infundada o quan no es concretin o identifiquin prou els fets o les persones denunciades.- Iniciació de les actuacions que procedeixin si hi ha indicis suficients de veracitat en els fets imputats i aquests són desconeguts per l'Administració tributària.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 7/2012, de 29 d'octubre,

de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.Article 7.(BOE 30-octubre-2012)