Saltar al contingut principal

Registre de les successions i representacions legals de menors i impossibilitats

Dades Generals

Denominació

Registre de les successions i representacions legals de menors i impossibilitats

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Registre i gestió de la successió, en els termes referits als articles 39 i 40 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, de les persones físiques mortes i de les persones jurídiques o entitats mancades de personalitat jurídica a les que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, extingides.També resulta d'aplicació al registre i gestió de la representació legal d'aquelles persones que manquin de capacitat d'obrar conforme a dret.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentación

Els que segons la normativa civil o mercantil, acreditin l'extinció i successió de la persona jurídica o entitat mancada de personalitat jurídica a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària.

En particular, en el cas de successió de persones jurídiques o entitats mancades de personalitat jurídica, s'haurà d'acreditar la cancel·lació registral de la persona jurídica o entitat mancada de personalitat jurídica extingida, en tots aquells casos d'inscripció obligatòria.

Els que segons la normativa civil acreditin la mort i successió de la persona física o que acreditin la representació legal de la persona mancada de capacitat d'obrar.

Fases del procediment/servei

Inici:si no procedeix l'alta d'ofici, els successors o representants legals aportaran els documents civils o mercantils, ja sigui de forma telemàtica o presencial, que acreditin la mort, successió, extinció o representació legal, segons procedeixi.

Tramitació:El funcionari encarregat de la tramitació comprovarà el contingut dels documents.Si adverteix defectes o omissions ho comunicarà a l'interessat perquè els repari en un termini de 10 dies.

Acabament:alta si procedeix.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució de 18 de maig de 2010, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors i impossibilitats per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària (BOE 21-maig-2010)..