Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Documentación que debe presentarse antes da declaración

1. Documentación

Previamente á presentación da declaración do Imposto, os contribuíntes deberán presentar por vía electrónica utilizando os formularios específicos que se definiron para iso, a seguinte información adicional:

 1. Cando se consignase na declaración unha corrección ao resultado da conta de perdas e ganancias, como diminución, por importe igual ou superior a 50.000 euros no apartado correspondente a «Outras correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias» (recadro [00414] da páxina 13 do modelo 200), o contribuínte deberá describir a natureza do axuste realizado a través do formulario de información adicional de axustes e deducións, que figura como Anexo III na Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño.

 2. Cando o importe da dedución xerada no exercicio (con independencia de que se aplique ou quede pendente para exercicios futuros), sexa igual ou superior a 50.000 euros nas deducións que se enumeran continuación, solicitarase información adicional a través do formulario de información adicional de axustes e deducións que figura como Anexo III na Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño.

  • Dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios do exercicio 2020 regulada no apartado 7 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS (recadro 02329] da páxina 16 do modelo 200): deberanse identificar os bens transmitidos e os bens en que se materializa o investimento.

  • Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do exercicio 2020 regulada no artigo 35 da LIS (recadros [00798] e [00096] da páxina 17 do modelo 200): deberanse identificar os investimentos e gastos que orixinan o dereito á dedución.

 3. Cando as pequenas e medianas empresas, apliquen ademais do réxime de dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica establecida no artigo 35 da LIS , a bonificación na cotización á Seguridade Social, deberán presentar de acordo co artigo 8 do Real decreto 475/2014, do 13 de xuño, sobre bonificaciones na cotización á Seguridade Social, unha memoria anual de actividades e proxectos executados e investigadores afectados pola bonificación, cuxa información deberá cubrirse no formulario de bonificacións na cotización á Seguridade Social aprobada para ese fin como Anexo IV na Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño.

  No apartado correspondente á memoria anual de actividades e proxectos executados deberá identificarse o proxecto ou actividade, a data de inicio e de finalización destes , o importe total dos mesmos, así como o que corresponda coas cotizacións bonificadas e co importe de deducións no Imposto sobre Sociedades.

  Así mesmo, no apartado correspondente á memoria anual de investigadores, deberase identificar o proxecto ou actividade, os nomes e apelidos dos investigadores, así como os números de identificación fiscal, de afiliación á Seguridade Social e os importes de cotizacións bonificadas e deducións no Imposto sobre Sociedades.

  Pode consultar as instrucións de formalización do formulario de bonificacións na cotización á Seguridade Social.

 4. Os contribuíntes que teñan dereito á redución na base impoñible das cantidades que, con relación aos seus establecementos situados nas Canarias, destinen dos seus beneficios á reserva para investimentos e que leven a cabo investimentos anticipadas que se consideren como materialización da reserva para investimentos nas Canarias realizadas con cargo a dotacións da devandita reserva, previamente deberán cubrir o formulario aprobado no Anexo V da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño.

  De acordo co artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, no caso de que se leven a cabo investimentos anticipadas, a súa materialización como Reserva para investimentos nas Canarias e o seu sistema de financiamento comunicaranse conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades ou o Imposto sobre a Renda de non Residentes do período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados.

 5. Os contribuíntes que reúnen os requisitos establecidos no artigo 101 da LIS , poderán cumprir coa obriga da documentación específica esixida no artigo 16.4 do RIS, presentado a través do formulario de operacións con persoas ou entidades vinculadas o documento normalizado que figura como Anexo V da Orde HAP/871/2016, do 6 de xuño.

Esta información adicional deberase recoller nos formularios específicos que se definiron para iso, e que o contribuínte deberá presentar por vía electrónica con anterioridade á presentación da súa declaración do Imposto sobre Sociedades. Para iso, deberá conectarse á Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet (https:/sede.agenciatributaria.gob.es ) e, dentro da opción de Impostos e Taxas, a través de Procedementos, Servizos e Trámites (Información e Rexistro), seleccionará o concepto fiscal oportuno e os trámites correspondentes do procedemento asignado aos modelos 200 e 206.

Tamén poderá accederse á formalización destes formularios a través dunha ligazón que conectará coa Sede electrónica desde o formulario de axuda (Sociedades web).

Ademais, cando o contribuínte presente un destes formularios, deberá consignar no apartado «Presentación de documentación previa na sede electrónica» da páxina 21 do modelo 200, o Número de Referencia de Sociedades (NRS) correspondente á documentación presentada.

2. Modelos de declaración

Previamente á presentación da declaración do Imposto, os contribuíntes deberán presentar, se é o caso, os seguintes modelos de declaración:

 1. Cando o contribuínte practique a redución correspondente á reserva por investimentos nas Canarias , deberá presentar dentro do prazo establecido para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, o modelo 282 de «Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal das Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea », aprobado pola Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo.

 2. Cando o contribuínte teña rexistrados activos por imposto diferido aos que se refire o apartado 2 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , e opte por exercer o dereito de conversión establecido no artigo 130 da devandita norma respecto dos devanditos activos, deberá realizar o pagamento da prestación patrimonial de conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible segundo o previsto na disposición adicional décimo terceira da LIS e a través do modelo 221.

Cando o contribuínte presente calquera destas dúas declaracións, deberá consignar no apartado «Presentación de documentación previa na sede electrónica» da páxina 21 do modelo 200, o número de xustificante identificativo da devandita presentación.